Introductie

MDT maakt grote stappen vooruit. In dit hoofdstuk vertellen we waar we nu staan aan de hand van cijfers uit het jaarlijkse onderzoek en de voortgang van de subsidierondes. Ook wordt toegelicht hoe MDT steeds meer duurzaam wordt ingebed door het stimuleren van het aanbod en het actief betrekken van jongeren via onderwijsinstellingen, gemeenten en organisaties. Tenslotte wordt de voortgang aangegeven op maatschappelijke opgaven als eenzaamheid en kansengelijkheid, waar jongeren zich binnen een traject mee bezig kunnen houden.

Portret van een jonge MDT deelnemer, liggend op de grond van iets dat lijkt op een tennisbaan

De streefcijfers op landelijk niveau zijn gehaald. Gemiddeld genomen wordt er goed gescoord op de drie pijlers van MDT. Nu willen we er naartoe dat ieder project voldoet aan deze streefcijfers. Daarom doen we op dit moment nader onderzoek om te bepalen of dit het geval is en wat er nodig is om te verbeteren bij projecten die hierop achterblijven. 

 Iets doen voor een ander en/of de samenleving

Jongeren zetten zich via MDT in voor een ander en/of voor de samenleving en vinden dit belangrijk. Ze bieden directe hulp aan één of meerdere personen en dragen een steentje bij aan een sterkere en verbonden samenleving.

93%

85%

Van de deelnemers vindt het belangrijk tijdens MDT iets voor een ander en/of de samenleving te doen.

Streefcijfer

Talentontwikkeling

Dankzij MDT kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden, maken persoonlijke ontwikkeling door en vergroten hun toekomstperspectief. Daardoor weten ze beter wat ze willen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

68%

60%

60%

Van de jongeren vindt MDT leerzaam

Ontwikkelt nieuwe
vaardigheden tijdens MDT

Streefcijfer

Nieuwe mensen ontmoeten

Jongeren komen tijdens een MDT-traject in contact met mensen buiten hun eigen leefwereld. Bijvoorbeeld binnen de organisatie waar zij hun MDT volgen, maar ook doordat zij zich vrijwillig inzetten voor mensen buiten die organisatie.

93%

70%

Van de deelnemers leert tijdens MDT mensen met een andere achtergrond kennen

Streefcijfer

Voortgang subsidierondes 

In de experimentperiode (2018-2019) zijn drie subsidierondes uitgevoerd. In totaal hebben 18.000 jongeren hieraan deelgenomen. Daarbinnen is regeling 3 een gemeentelijke ronde met een intensieve variant van MDT. In 2020 is MDT officieel gestart. In 2020 en 2021 zijn via 3 subsidieronden (4a, 4b en 4c) 145 meerjarige projecten gehonoreerd van waaruit 80.000 jongeren aan een MDT-traject konden beginnen. De stand eind 2022 laat zien dat van de 98.000 jongeren inmiddels ruim 63.000 jongeren aan de slag zijn gegaan en hiervan hebben 39.000 jongeren hun MDT-traject afgerond.

In 2022 zijn vanuit subsidieronde 5a 71 projecten gehonoreerd van waaruit ongeveer 100.000 jongeren aan een MDT-traject konden beginnen. In 2023 wordt een nieuwe subsidieronde opengezet. De verwachting is dat vanuit deze ronde ongeveer 110.000 trajecten kunnen beginnen. 

Naast de reguliere regelingen zijn er ook kortere regelingen van MDT. In de coronaperiode zijn een aantal kortere regelingen uitgevoerd en in het najaar van 2022 is een korte regeling voor gemeenten en het onderwijs opengezet.

In onderstaande tabel is de voortgang van de verschillende rondes weergegeven. Het bovenstaande, en de tabel, betreft de reguliere subsidieregelingen. 

Projecten en jongeren per subsidieronde

MDT-deelnemers in beeld

Wie nemen er deel aan MDT en wat vinden zij van MDT? Dit zijn de belangrijkste cijfers.

Jongeren waarderen MDT gemiddeld met het rapportcijfer 7,7.

74% van de jongeren zou deelname aan MDT ook aanraden aan een vriend of vriendin. 

46% weet door MDT beter wat die leuk vindt.

52% weet door MDT beter waar die goed in is.

60% heeft tijdens MDT nieuwe vaardigheden ontwikkeld.

68% vindt MDT leerzaam.

93% heeft door MDT ontmoetingen gehad met mensen buiten de eigen leefwereld.

93% heeft tijdens MDT iets gedaan voor een ander en/of de samenleving en vindt dit belangrijk.

Van de jongeren die MDT hebben gedaan, heeft 5% door MDT een baan
gevonden, gaat 9% door MDT een opleiding volgen en gaat 13% door MDT
vrijwilligerswerk doen.

De gemiddelde leeftijd van deelnemers is 19 jaar.

26% blijft na het afronden van het traject verbonden aan het MDT-project.

Maatschappelijke inbedding

Maatschappelijke inbedding richt zich op het bevorderen van het aanbod van MDT door heel Nederland. Daarnaast brengt het de vraagkant dichterbij door jongeren via onderwijs, gemeenten en organisaties actief te betrekken bij MDT. Samen met bedrijven en fondsen dragen deze partijen bij aan het funderen van MDT als vanzelfsprekend, inspirerend en betekenisvol netwerk in de samenleving.

Integratie in het onderwijs

MDT is een krachtig instrument dat jongeren de mogelijkheid biedt om binnen én buiten de schoolmuren op sociaal en persoonlijk vlak te groeien. Er zijn al mooie voorbeelden waar MDT een verrijking vormt voor scholen. Onder andere als invulling van burgerschapsonderwijs, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Tegelijkertijd is er nog voldoende ruimte voor versterking en uitbreiding van MDT in het onderwijs.

We zetten hierop in door scholen (vo, mbo en ho) te verleiden, inspireren én helpen zodat MDT een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de school- en studieloopbaan van jongeren. Samen met jongeren, onderwijsraden, scholen en de landelijke Expertisepunten Burgerschap en LOB werken we in co-creatie aan een programma om dit te realiseren. Dat doen we vanuit een drietal lijnen voor deze kabinetsperiode:

Het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid, zodat iedere school bekend raakt met MDT;

Het vergroten van draagvlak en duurzame inbedding op scholen, zodat steeds meer scholen MDT ‘deels’ binnen schooltijd aanbieden;

Passend aanbod creëren, waarbij we de samenwerking tussen scholen en MDT-organisaties waar nodig faciliteren zodat MDT-trajecten goed aansluiten op de schoolse context en onderwijsthema’s. 

Ondersteunend hieraan wordt op alle niveaus binnen het onderwijsveld actie ondernomen:

‘MDT on Tour’ brengt MDT naar scholen toe. MDT-organisaties uit de regio laten jongeren en onderwijsprofessionals door middel van diverse activiteiten kennismaken met MDT. We maken afspraken met scholen en hun besturen over de verdere inbedding van MDT in de regio.

Samen met jongeren, onderwijsraden en de Expertisepunten werken we aan een plan om scholen die MDT willen integreren te helpen. Bijvoorbeeld met een landelijke ondersteuningsstructuur voor scholen, zodat deze op landelijk niveau kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 

Samen met leerling- en studentenraden van scholen, LAKS, JOB en het MDT-jongerenpanel wordt een ‘studentlab’ voor MDT onderzocht. Jongeren gaan aan de slag met oplossingen en voorstellen voor integratie van MDT op hun school. Er zijn al enkele jongeren die zich als ‘MDT-ambassadeur’ inzetten voor MDT op hun school.

Met de MDT-kort subsidieoproep voor scholen creëren we in de komende periode ruimte voor ongeveer 150 schoollocaties om laagdrempelig kennis te maken door ervaring op te doen met het aanbieden van MDT-kort trajecten (minimaal 30 en maximaal 50 uur) aan ongeveer 15.000 jongeren.

We onderzoeken het inrichten van een landelijke werkplaats voor praktijkgericht onderzoek. Doel is het regionaal en landelijk verspreiden en (door)ontwikkelen van kennis, ervaring en expertise voor succesvolle integratie van MDT in het onderwijs, waarbij docenten, studenten en maatschappelijke organisaties worden betrokken. 

Foto van een MDT jonge deelnemer, zittend op de grond van een schoolklas en schrijvend in een notitieboekje. Op de grond staat naast de deelnemer ligt een schooltas

Versterking positionering gemeenten, waaronder bestuurlijk draagvlak en uitbreiding netwerk 

MDT kan voor gemeenten een positief beleidsinstrument zijn om jongeren te bereiken, te helpen in hun ontwikkeling en uit te dagen tot meer participatie in de samenleving.

We versterken de positionering van gemeenten door in te zetten op het uitbreiden van het netwerk met meer gemeenten. Daarvoor richten we ons op het creëren van (meer) bestuurlijk draagvlak en het genereren van meer bekendheid van MDT onder gemeenten. 

We vergroten het bestuurlijk draagvlak door een strategische samenwerking met de VNG en het vergroten van het inzicht in de meerwaarde van MDT als beleidsinstrument voor maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan het mentaal welbevinden van jongeren, kansengelijkheid, armoede en schulden, eenzaamheid, sport, integratie en inburgering. MDT is daarbij geen vervanger voor het bestaande instrumentarium van de gemeenten, maar zorgt wel voor een versterking van de instrumenten waarover zij al beschikken. 

De ambitie is om in deze kabinetsperiode het aantal gemeenten dat een actieve rol heeft bij MDT (tenminste) te verdubbelen. Met MDT-kort bieden we gemeenten de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met MDT. In 2023 kunnen gemeenten ook een aanvraag doen voor de basis, extra en plus variant van MDT. In 2024 volgen er subsidiemogelijkheden voor de intensieve variant, waar nieuwe en bestaande MDT- gemeenten kunnen indienen. Om nieuwe gemeenten te faciliteren, wordt begeleiding ingericht voor het indienen van een nieuwe aanvraag. 

Maatschappelijke organisaties

De ambitie is om in deze kabinetsperiode het aantal gemeenten dat een actieve rol heeft bij MDT (tenminste) te verdubbelen. Met MDT-kort bieden we gemeenten de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met MDT. In 2023 kunnen gemeenten ook een aanvraag doen voor de basis, extra en plus variant van MDT. In 2024 volgen er subsidiemogelijkheden voor de intensieve variant, waar nieuwe en bestaande MDT- gemeenten kunnen indienen. Om nieuwe gemeenten te faciliteren, wordt begeleiding ingericht voor het indienen van een nieuwe aanvraag. 

Aanwas van jonge vrijwilligers is hard nodig. Er wordt meer van burgers zelf verwacht en onder andere door de vergrijzing neemt de vraag naar vrijwilligers toe. Niet iedere organisatie slaagt erin jongeren hiervoor te bereiken en te behouden. MDT ondersteunt daarbij door vrijwillige inzet van jongeren te stimuleren, organisaties te helpen bij het vitaliseren van hun vrijwilligersbestand en jongeren een plek te bieden waar ze invulling kunnen geven aan hun (ontstane) betrokkenheid. 

NOV, bestuurlijk partner van MDT, maakt onderdeel uit van het MDT-programmateam en legt een continue verbinding met maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld  via het MDT-netwerk vrijwillige inzet. Diverse vrijwilligerscentrales door heel het land vervullen op dit moment een brugfunctie tussen lokale maatschappelijke organisaties en jongeren, al dan niet via een MDT-partnerschap. Via het MDT-netwerk vrijwillige inzet informeren en verbinden we hen. Ze wisselen onderling kennis en ervaring uit. Zo zijn we ook in staat goed bij de praktijk te blijven en die kennis in te zetten voor het stimuleren van toetreding van andere maatschappelijke organisaties. 

Één van de manieren waarop MDT het maatschappelijk veld ondersteunt is door middel van het programma De Verschilmakers in samenwerking met het Oranje Fonds, NOV en NJR. Binnen dit programma worden vijfentwintig maatschappelijke organisaties drie jaar lang intensief ondersteund bij het verbinden van jonge vrijwilligers aan de organisatie. Hiermee kan - passend binnen de politieke opgave voor MDT- na de kennismaking met vrijwillige inzet door deelname aan een MDT, de inzet van jongeren worden verduurzaamd en worden vrijwilligersorganisaties gevitaliseerd. Momenteel zit de Verschilmakers in het tweede jaar. Het systeem werkt als een pay it forward waarbij iedere organisatie 5 andere organisaties coacht bij hetzelfde vraagstuk. Daarnaast is er een impulsfonds opgericht voor jongeren die hun eigen initiatief willen opzetten en uitvoeren. 

Verder zijn we voornemens om door nieuwe subsidierondes in te zetten op het uitbreiden van het MDT-netwerk, en zo maatschappelijke organisaties die nog niet aan MDT verbonden zijn een mogelijkheid te bieden om mee te gaan doen. We zijn zo laagdrempelig mogelijk voor potentiële partners. Zo wordt informatie over subsidierondes breed uitgezet om zoveel mogelijk potentiële partners te bereiken. Ook worden er op diverse manieren (digitale) bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe geinteresseerde organisaties.  

Foto van een lachende, jonge MDT deelnemer voor een muur met grafiti

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is een belangrijke stakeholder voor MDT. Bedrijven kunnen via MDT jongeren laten kennismaken met hun bedrijf en sector, wat met name voor tekortsectoren interessant kan zijn. In de Kamerbrief ‘Actieplan Groene en Digitale banen’  is de ambitie uitgesproken om de verbinding tussen MDT en tekortsectoren te verkennen. Een belangrijk deel van het MDT aanbod heeft al een relatie met een tekortsector. Veel jongeren zetten zich in het kader van hun MDT bijvoorbeeld vrijwillig in een zorginstelling in. Ook met de veiligheidssector heeft MDT al een impactvolle verbinding door de MDT Missie waarmee het ministerie van Defensie jongeren laat kennismaken met hun organisatie en daarmee zowel de afstand tussen defensie en de samenleving verkleint als jongeren een beroepsperspectief biedt. Tevens verkent de landelijke politie de mogelijkheden om bij MDT aan te sluiten. Met de sportsector wordt in samenwerking met NOC*NSF samengewerkt door MDT deel uit te laten maken van de lokale sportakkoorden. 

Omdat MDT een vrijwillig programma is waarbij de intrinsieke motivatie van de jongere bepaalt waar deze een MDT wil doen en hoe hij of zij deze wil invullen, is het van belang dat er vanuit de tekortsectoren een aantrekkelijk aanbod wordt gedaan. Daarbij is het op de juiste plek beleggen van het eigenaarschap van de probleemoplossing een belangrijk uitgangspunt. Initiatieven die bijdragen aan het mogelijk verbinden van MDT met tekortsectoren zullen daarom welwillend tegemoet worden getreden. Een aantal voorbeelden hiervan heeft zich al aangediend. Met VNO-NCW/MKB-Nederland en haar maatschappelijke projectorganisatie NL Onderneemt Maatschappelijk wordt een strategische samenwerking verkend. Daarnaast is er op initiatief van de Maatschappelijke alliantie een matchingsplatform in ontwikkeling dat bedrijfsleven en jongeren gaat verbinden. Met dit matchingsplatform, genaamd Springplank, worden jongeren gematched met bedrijven die bijvoorbeeld een op de MDT aansluitend stage aanbod kunnen doen. Hiermee kan worden wordeverden tegemoetgekomen aan zowel de wens om MDT te verbinden met tekortsectoren als aan het ondervangen van de problematiek van het vinden van een passende stage.

Bedrijven kunnen ook hun kennis en expertise inzetten voor de talentontwikkeling van jongeren, en de integratie van bedrijven in MDT-trajecten helpt jongeren om hun horizon te verbreden en hun netwerk te vergroten. Naast lokaal samen te werken met bedrijven, werken we daarom aan het ontwikkelen van strategische samenwerkingen met het bedrijfsleven, onder meer via werkgeversorganisaties en het ondersteunen van het ontwikkelen van een matchingsplatform waartoe het initiatief vanuit het bedrijfsleven is genomen. 

Steeds meer gemeenten en landelijke overheden zien in MDT een waardevolle aanvulling op hun beleid voor Social Return on Investment (SROI). Bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de overheid, zetten hierbij hun kennis en expertise in voor de talentontwikkeling van jongeren. Zo kunnen bedrijven jongeren ook enthousiast maken voor hun bedrijf of sector. Via SROI vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor MDT en werken we aan een duurzaam MDT. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Leeuwendaal en de MDT-trajecten van Humanitas en SWOM, waarbij experts van Leeuwendaal jongeren begeleiden in het ontdekken van hun talenten via een workshop en de talentenscan. Met deze ontwikkeling wordt invulling gegeven aan de eerder ook door de Kamer uitgesproken wens om MDT met SROI te verbinden.

Portret foto van een jonge, lachende MDT deelnemer voor een muur met schoolkluisjes

MDT & maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke Diensttijd wordt op veel verschillende manieren ingevuld. De maatschappelijke opgaven waar projecten zich op richten, of waar jongeren zich binnen een traject mee bezig houden, lopen breed uiteen. Dit zorgt ervoor dat het aanbod divers is. Daarmee kunnen MDT en de jongeren via MDT-projecten bijdragen aan veel verschillende opgaves. Tegelijkertijd is er een aantal maatschappelijke thema’s waar MDT extra van toegevoegde waarde kan zijn om zo langdurige impact te realiseren. Dit zijn de thema’s die rechtstreeks voortvloeien uit het coaliteakkoord: inburgering en integratie, eenzaamheid en kansengelijkheid. Daarnaast is door jongeren zelf het thema mentale gezondheid gekozen. Uit de ervaring die is opgedaan in de proeftuinfase is gebleken dat er veel overeenkomende doelstellingen zijn vanuit de sport en MDT, zoals het activeren van jongeren en het bevorden van sociale participatie.  

MDT werkt toe naar een duurzame bijdrage van MDT ten aanzien van deze maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door aan te sluiten op bestaand beleid en programma’s van de Rijksoverheid en de samenwerking aan te gaan met andere (maatschappelijke) stakeholders die actief zijn op deze thema’s, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Hiermee streven we ernaar dat MDT wordt opgenomen in landelijk en relevant regionaal of lokaal beleid. Ook hierin is MDT flexibel en wendbaar. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het ministerie van Financiën, om MDT in te kunnen zetten voor jongeren die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire en zo kunnen werken aan hun herstel. 

Daarnaast stimuleren we aanvragen op deze thema’s in de verschillende subsidierondes, waaronder MDT-kort voor gemeenten en de aankomende reguliere subsidieronde. We halen praktijkvoorbeelden op en brengen deze actief onder de aandacht binnen het MDT-netwerk en andere (maatschappelijke) stakeholders. Ook doen we onderzoek naar de impact van MDT op deze thema’s. Zo’n 70% van de MDT-projecten in 2022 richtten zich actief op een maatschappelijk thema, zoals integratie, eenzaamheid of mentale gezondheid. Lees hierover meer in de onderzoeksrapportage 2022.    

Wat hebben we tot nu toe gedaan op de volgende thema’s: 

Inburgering en integratie

MDT is er voor alle jongeren, ook voor jonge nieuwkomers. Zeker 36 projecten richten zich op jongeren met deze achtergrond of koppelen jongeren die al langer in Nederland zijn aan nieuwkomers. Er zijn MDT-projecten waarin nieuwkomers kennis maken met de Nederlandse cultuur, een breder netwerk opbouwen en hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. 68% van de jongeren die deelnemen aan MDT ontmoet door MDT mensen met een andere afkomst dan zijzelf.

MDT Wereldmeiden

Het MDT-project Wereldmeiden is onlangs opgenomen in de database met effectieve interventies van RIVM en partners en heeft de erkenning op het niveau Goed Onderbouwd verkregen

MDT Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een groep meiden al sportend kennismaakt met elkaar en van elkaars achtergrond leert. Meiden met een Nederlandse achtergrond sporten een half jaar lang met meiden die gevlucht zijn uit hun land van herkomst.

Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van MDT Wereldmeiden is daarnaast dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier hebben!

Bekijk de video

Speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft MDT een speciale MDT-kort ronde opgezet; MDT in actie voor Oekraïne. Bijna 1400 jongeren hebben hier tot nu aan deelgenomen. Zo hebben jongeren geholpen om Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in hun nieuwe woonplaats, vonden er inzamelingsacties plaats, werden er taallessen gegeven en zijn er activitieiten georganiseerd waarbij Nederlandse en Oekraïense jongeren en hun gezinnen elkaar ontmoetten. 

Met het ministerie van SZW is MDT voornemens om het Refugeework platform te ondersteunen. Met dit platform van Vluchtelingenwerk Nederland worden nieuwkomers gematched met bedrijven en organisaties waaronder MDT aanbieders, waardoor inburgering en integratie van jongeren wordt bevorderd. Daarnaast wordt met het ministerie van SZW verkend op welke aanvullende wijze het MDT netwerk een rol kan hebben bij de maatschappelijke opgave ten aanzien van inburgering en integratie.

‘MDT heeft me een push gegeven om positiever in het leven te staan.’

‘Ik had nooit gedacht dat ik iets met Oekraïners zou doen’, vertelt Albert-Jan. Hij is 16 jaar, volgt de opleiding tot automonteur en zijn hobby is naar eigen zeggen ‘niks doen’. Zijn zus nam ‘m mee naar een activiteit van MDT. ‘Ik dacht, waarom niet. Wie weet maak ik wel iets leuks mee.’ Het bleek een schot in de roos. Albert-Jan maakte kennis met Oekraïense vluchtelingen en hun cultuur, organiseerde activiteiten en leerde zichzelf beter kennen. ‘Ik heb besloten om volgend jaar de opleiding social work te gaan doen.’

Eenzaamheid

MDT zet in op het tegengaan van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen.. Het tegengaan van eenzaamheid in brede zin is verbonden aan een van de drie pijlers van MDT: het ontmoeten van anderen. Door het ontmoeten van anderen en het tegengaan van eenzaamheid draagt MDT ook bij aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. 35,6% van de MDT-projecten besteedt aandacht aan het thema eenzaamheid. 15,7% van de MDT-projecten richt zich specifiek op eenzaamheid onder ouderen. 

MDT werkt samen met het Actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid van het Ministerie van VWS waarbij gemeenten een lokale coalitie opzetten om eenzaamheid te verminderen onder verschillende doelgroepen. MDT is opgenomen in de toolkit van Eén Tegen Eenzaamheid als één van de instrumenten om eenzaamheid te verminderen. Er is een kwartiermaker aangesteld die gemeenten enthousiasmeert en ondersteunt bij het toepassen van MDT voor de vermindering van eenzaamheid in hun lokale coalities. Om te laten zien dat eenzaamheid iedereen kan overkomen, hebben we vanuit MDT verhalen van jongeren over eenzaamheid opgehaald en de ervaringen die zijn opgedaan binnen de verschillende projecten actief gedeeld. 

Mette (22) bij Jong + oud = goud

Mette besloot na haar bachelor psychologie een tussenjaar te nemen. Een van haar doelen voor dit jaar was het doen van vrijwilligerswerk. Het liefst wilde ze zich inzetten voor eenzame ouderen. Ze meldde zich daarom aan bij MDT Jong + oud = goud en werd gekoppeld aan twee oudere dames. Een reis die ze niet snel vergeet.

Lees hier meer
Lees meer over MDT x Eenzaamheid

Sport & bewegen

MDT en sport hebben elkaar veel te bieden. Sport brengt jongeren én anderen in de samenleving bij elkaar, het creëert nieuwe vriendschappen en biedt nieuwe uitdagingen en ervaringen om grenzen te verleggen. Via MDT kunnen nieuwe doelgroepen kennismaken met verschillende sporten en wordt bewegen toegankelijker. Daarnaast is het mogelijk dat jongeren die een MDT-traject binnen sport doorlopen, een bijdrage leveren aan het versterken en vitaler maken van een sportaanbieder. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die zich tijdens hun MDT inzetten als trainer, coach of andere vrijwillige functie binnen een sportclub.

MDT Sportvrienden on the move

In dit MDT-project worden studenten van Hogeschool Utrecht (HU) als sportvrienden gekoppeld aan jongeren uit de Jeugdzorg. Door samen te sporten, groeit het vertrouwen en kan de student een gelijkwaardig voorbeeldfiguur worden met een coachende rol. Zeker vijftig sportvrienden zijn in de eerste tien weken samen gaan sporten en betrokken jeugdzorginstanties zagen een positieve verandering bij de jongeren die meededen. HU onderzocht het succes van dit project.

Lees hier meer over dit project

MDT is opgenomen in het Sportakkoord II. Dat betekent dat de bestuurlijke partners van het Sportakkoord (NOC*NSF, Platform Ondernemende Sport, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en VWS) MDT integreren in de infrastructuur van het sportakkoord. Daarnaast biedt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) kansen om bij te dragen aan het inclusiever en toegankelijker maken van sporten en het versterken van sportaanbieders. Via NOC*NSF is een kwartiermaker aangesteld die MDT via de infrastructuur en het netwerk van het sportakkoord onder de aandacht brengt bij alle gemeenten. Deze kwartiermaker stimuleert dat gemeenten MDT als instrument opnemen in hun nieuwe lokale Sportakkoord om de ambities uit het sportakkoord te realiseren. 

Er lopen op dit moment 85 MDT-projecten die zich onder andere richten op de sportsector, waaronder bijvoorbeeld het project Community Champions waarbij 15 profvoetbalclubs de sociale kracht van voetbal benutten om jongeren te bereiken en te betrekken. Jongeren krijgen in dit reguliere MDT-traject niet alleen de kans om betrokken te zijn bij de club en de wijk, maar ook om een echte ambassadeur te worden voor ‘hun’ club.

Bekijk hier de video

Next generation life guards

In dit MDT-project van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Reddingsbrigade Nederland volgen jongeren een cursus levensreddend handelen en behalen ze een EHBO-certificaat van het Rode Kruis. De jongeren leren vaardigheden op het gebied van waterhulpverlening, ontmoeten andere jongeren en wisselen ervaringen uit. Next Generation Lifeguards leidt ertoe dat meer jongeren als vrijwilliger actief zijn bij de (lokale) reddingsbrigades of lokale zwembaden. Lees hier meer over dit project

Lees hier meer over dit project
Lees meer over MDT x Sport

Kansengelijkheid & schuldenaanpak

MDT gaat over talentontwikkeling en het verbreden van je horizon. Alle projecten van MDT dragen bij aan het vergroten van kansengelijkheid, doordat jongeren binnen MDT de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken, hun netwerk te vergroten en ervaringen op te doen die bijdragen aan hun studie- en loopbaan. In een uitvraag binnen het MDT netwerk bleken betalingsproblematiek en schulden een onderwerp te zijn dat speelt voor veel deelnemers van MDT en een onderwerp waar veel projecten aandacht aan besteden. Hierdoor is er de afgelopen periode veel aandacht aan dit onderwerp binnen MDT besteed. 

In november 2022 is er een onderzoek uitgevoerd onder het MDT-netwerk. 76% van de respondenten geeft aan dat zij toenemende betalingsproblematiek onder jongeren herkennen. Steeds meer jongeren hebben betalingsproblemen. Betalingsproblemen en schulden gaan vaak gepaard met stress en zorgen ervoor dat het moeilijker wordt om mee te doen in de maatschappij. Hier kan MDT hen bij ondersteunen. MDT kan zowel een rol spelen in het voorkomen van schulden als een onderdeel van de oplossing zijn om schulden op te lossen. Veel van de MDT-projecten besteden aandacht aan dit onderwerp en proberen jongeren te versterken op het thema omgaan met geld.

De Gemeente Arnhem heeft een ketenaanpak ontwikkeld voor jongeren zonder of met weinig aflossingscapaciteit, waarin jongeren een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Hiervoor werkt de gemeente samen met het MDT-project Time of Your Life. Een jongere met schulden kan door deel te nemen aan dit MDT-project een maatschappelijke tegenprestatie leveren, en bouwen aan toekomstperspectief. De samenwerking met Arnhem op het gebied van schuldhulpverlening is een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Samen met VWS en SZW verkennen we of deze pilot opgeschaald kan worden naar andere gemeenten. In 2022 hebben we een communicatiecampagne over MDT en schulden ingezet: #geldbewust. Er werden verhalen gedeeld van MDT-deelnemers en MDT-projectleiders die ervaringen hebben met schulden.

Jahley (23) kwam dankzij zijn MDT uit de schulden

Gemeente Arnhem biedt jongeren de kans hun schulden af te lossen door een tegenprestatie uit te voeren via het MDT-traject van Time of Your Life. Toen Jahley op deze manier de kans kreeg zijn schulden af te lossen, greep hij deze met beide handen aan.

“Ik heb trainingen gehad, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, en dankzij mijn coach Roche van MDT Time of Your Life ben ik met mijn grote passie aan de slag gegaan: muziek maken. Dit heeft me heel erg geholpen om alles weer op de rit te krijgen. Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te vertellen. Daarmee hoop ik andere jongeren te helpen en te voorkomen dat zij het verkeerde pad op gaan. Ik heb nu mijn mbo-diploma gehaald en hoop volgend jaar schuldenvrij te zijn. Ik weet dankzij MDT waar ik heen wil met mijn toekomst. Het is mijn droom om mijn geld te verdienen met muziek maken. En als dat niet lukt, dan wil ik jongerenwerker worden net als Roche.” 

Klik hier om het volledige verhaal van Jahley te lezen
Lees meer over MDT x Schulden

Mentale gezondheid

De mentale gezondheid van jongeren is steeds verder onder druk komen te staan. Tijdens MDT bouwen jongeren aan hun toekomstperspectief en staat een positieve benadering centraal. Dat maakt de jonge generatie sterker en veerkrachtiger. MDT kan zo bijdragen aan het verbeteren van mentale gezondheid en het verminderen van eenzaamheid. Sommige MDT-projecten besteden expliciet aandacht aan mentale gezondheid, bijvoorbeeld door het bespreekbaar te maken en jongeren te ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp.  

Daarnaast is MDT opgenomen in de aanpak Mentale Gezondheid van ons allemaal.

Joyce (24) bij Jongerenambassadeurs

Joyce (24) woont in Krimpen. Ze heeft twee MDT-trajecten afgerond, is sinds juli 2022 ervaringsdeskundige op het gebied van mentale problemen bij Expex én is praktijkonderzoeker bij het MDT-prooflabel. Daarnaast is ze drie dagen per week op een zorgboerderij te vinden, waar ze onder andere de dieren verzorgt. Vroeger werd Joyce op zowel de basis- als middelbare school gepest. Wij vroegen naar haar ervaring met pesten, hoe ze er nu mee omgaat en wat MDT voor haar betekent.

Klik hier om het hele verhaal van Joyce te lezen