Introductie

De werkwijze van MDT kenmerkt zich door co-creatie, jongeren-
participatie, lerend ontwikkelen en wendbaarheid.

Co-creatie

MDT is vanaf de start ontwikkeld in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten, bedrijven en andere ministeries. Oftewel: met het MDT-netwerk. Dit zorgt ervoor dat MDT goed aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren, maar ook bij de samenleving en de organisaties die MDT mogelijk maken. Toekomstige plannen en nieuw beleid worden altijd samen met jongeren en het MDT-netwerk ontwikkeld, zodat MDT blijft aansluiten bij veranderende behoeften en wendbaar blijft. Daarnaast zorgt deze werkwijze voor meer eigenaarschap bij het MDT-netwerk. Ook de manier waarop MDT zichzelf organiseert past bij deze werkwijze. Onder meer het MDT-netwerk, de Nationale Jeugdraad (NJR) en de Vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn onderdeel van het landelijk MDT-team.

Foto van een jonge MDT deelnemer die een pannenkoek uitserveert aan een oudere vrouw in een rolstoel.

Jongerenparticipatie

MDT richt zich primair op jongeren. Daarom hebben jongeren een belangrijke stem tijdens de ontwikkeling en worden zij op verschillende manieren betrokken. Sinds 2019 bestaat er een MDT-jongerenpanel: een groep van 25 jonge MDT-ambassadeurs tussen de 12 en 30 jaar oud. De jongeren hebben verschillende culturele achtergronden, studierichtingen en wonen verspreid over Nederland.

De panelleden worden bij bijna alle aspecten van MDT betrokken.
Ze delen hun ervaringen – onder meer met bewindspersonen, gemeenten en scholen – en denken mee over communicatie-campagnes om meer jongeren mee te laten doen.

De wijze waarop jongeren participeren is door de tijd heen doorontwikkeld. Sinds 2020 zijn er een aantal extra rollen voor jongeren ontstaan, namelijk:

Praktijkonderzoeker

bij het MDT-prooflabel zijn
jongeren in de lead bij de werkbezoeken, waardoor
de kwaliteit van MDT gewaarborgd wordt.

Subsidiebeoordelaar

bij de toekenning van subsidies
zitten jongeren in de beoordelingscommissie en zij bepalen daarmee welke organisaties MDT mogen uitvoeren.

Peereducator

bij de scholenbezoeken van MDT on Tour inspireren jongeren hun leeftijdsgenoten om mee
te doen met MDT.

MDT-organisaties dragen zelf ook bij aan het versterken van jongerenparticipatie. MDT-projecten zijn sinds 2023 verplicht (als subsidievereiste) om jongeren in de uitvoering van hun MDT-project op andere manieren te betrekken dan alleen als deelnemer. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat MDT-organisaties hun trajecten niet alleen ontwikkelen voor jongeren, maar ook met en door jongeren. Dit kan op allerlei verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld door het oprichten van een jongerenraad of door jongeren als peer coach in te zetten.  

Akram (21)

Lid MDT-jongerenpanel

“Als lid van het MDT-jongerenpanel geef ik mijn mening over de participatievormen binnen MDT. Ik denk bijvoorbeeld mee over het bevorderen van de samenwerking tussen het jongerenpanel en het landelijke MDT-team. Mijn focus is het bevorderen van jongerenparticipatie met input van jongeren zelf. Hiervoor neem ik onder andere uitgebreide interviews af bij mijn medepanelleden. Ik vind het leuk het voortouw te nemen in dit proces en MDT te helpen jongerenparticipatie nog beter vorm te geven. Ik heb hierdoor veel geleerd over organisatiestructuren en hoe jongerenparticipatie effectief verankerd kan worden.”

Lerend ontwikkelen

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de manier waarop MDT continu blijft onderzoeken, leren en doorontwikkelen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat MDT kan inspelen op veranderende behoeften en omstandigheden van jongeren, het netwerk en de samenleving. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Met het doorlopend evaluatieonderzoek haalt MDT gegevens op bij jongeren en MDT-organisaties om het programma te verbeteren en optimaliseren. Daarnaast krijgen organisaties via het evaluatieonderzoek inzicht in de ervaringen van jongeren en kunnen zij met deze input hun projecten verfijnen. Daardoor kunnen ze beter aansluiten bij de interesses en behoeften van jongeren.

Via een afzonderlijk impactonderzoek worden gegevens verzameld over de impact van MDT en worden projecten met een lerend impactmanagement-programma door MDT ondersteund bij het in beeld brengen van hun impact. Hierdoor krijgen projecten meer inzicht in de impact die ze maken met hun MDT-project en kunnen ze zich verbeteren. Daarnaast worden er op basis van signalen uit het netwerk of geïdentificeerde uitbreidings- en verbeterkansen onderzoekstrajecten gestart om MDT continu te kunnen verbeteren. Zo is er in 2023 bijvoorbeeld co-creatief onderzoek gedaan naar de pijler ‘Iets doen voor een ander’.

Portret van een jonge MDT deelnemer die achter een keyboard zit en bedachtzaam naar buiten kijkt

Wendbaarheid

MDT is stevig ingebed in het maatschappelijk veld en heeft daarmee goed zicht op de continu veranderende behoeften van jongeren en de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat MDT wendbaar is en kan inspelen op urgente maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking die in 2023 is opgezet met Giro555 met als doel dat MDT-jongeren in actie kunnen komen op het moment dat er een crisis speelt en er een landelijke actie wordt georganiseerd.

Samenwerking MDT en Giro555
MDT werkt samen met Giro555 om landelijke hulpacties onder de aandacht te brengen bij het MDT-netwerk en MDT-jongeren. Giro555 is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat in actie komt bij grote humanitaire rampen. In geval van grote rampen is Nederland één van de meest vrijgevige landen ter wereld. Dit komt voor een belangrijk deel door het succes van Giro555.
Het wordt voor Giro555 steeds lastiger om jongeren te bereiken. Deze doelgroep bereik je immers niet met televisie-uitzendingen en belpanels. Dankzij de samenwerking tussen MDT en Giro555 wordt bijgedragen aan het doorgeven van Giro555 als ‘cultureel erfgoed’ aan de jongere generaties. Ook helpt het MDT bij de positionering als een maatschappelijk relevant programma bij jongeren, de politiek en andere stakeholders: een programma dat kan inspelen op actuele ontwikkelingen en jongeren kan mobiliseren.  
In het najaar van 2023 is een ‘quick response’-aanpak ontwikkeld
en een ‘quick response’-team aangesteld binnen het MDT-kernteam. Op deze manier staat MDT direct klaar om aan te haken bij een landelijke actie van Giro555. Het MDT-netwerk en MDT-jongeren worden op zo’n moment opgeroepen om acties op te zetten ten behoeve van Giro555 of deel te nemen aan bestaande acties.
In december 2023 is de samenwerking tussen MDT en Giro555 aangekondigd via onder andere een mailing naar het volledige MDT-netwerk (1928 uitgestuurde mails). Hiervoor is een flow ingericht zodat geïnteresseerden hun gegevens achter kunnen laten, waardoor MDT meer inzicht krijgt in de behoeften vanuit het netwerk. Daarnaast worden er PR-acties voorbereid om meer bekendheid voor de
samenwerking te genereren.

Foto van een MDT deelnemer met 3 wat oudere mensen aan tafel binnen. Ze serveren samen friet op een aantal borden.