Visie en ambities MDT 2022-2026

Het ultieme doel van MDT is dat alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans hebben om een MDT te volgen die aansluit bij hun interesses, behoeften en levensfase. Op die manier kunnen jongeren werken aan hun talenten, mensen ontmoeten die ze anders niet zo snel tegen zouden komen en impact hebben op een ander of de samenleving. 

Om dit te bereiken werken we in deze kabinetsperiode aan het uitbreiden van het MDT-netwerk, het vergroten van het aanbod en aan het bestendigen van de maatschappelijke positie van MDT. Regionale samenwerkingsverbanden van MDT-partnerschappen zijn een belangrijk instrument om het aantal projecten en de diversiteit in de projecten voor jongeren te vergroten. Een sterkere regionale inbedding is daarnaast cruciaal voor een duurzame inrichting van MDT. Alleen met regionaal draagvlak en regionale inbedding kan MDT blijvend de positie van jongeren versterken en zo bijdragen aan de sociale cohesie in Nederland. We werken daarom toe naar een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. 

De maatschappelijke opgaven waar projecten zich op richten of waar jongeren zich binnen een traject mee bezig houden, lopen sterk uiteen. Zo draagt MDT bij aan veel verschillende opgaven. Tegelijkertijd zijn er een aantal maatschappelijke thema’s waarbij MDT éxtra van toegevoegde waarde kan zijn. Denk aan de in het coalitieakkoord genoemde vraagstukken kansengelijkheid, inburgering en waardig ouder worden (eenzaamheid). Of aan tekortsectoren als zorg en ICT, waar jongeren via een MDT kennis mee kunnen maken. Ook mentale gezondheid (op verzoek van het jongerenpanel zelf) en sport zijn thema’s waar MDT zich de komende jaren extra op gaat richten. Altijd ontwikkeld vanuit de interesses en behoeften van jongeren.

Met het ultieme doel voor ogen zijn 5 ambities geformuleerd.

Foto van een jonge, lachende MDT deelnemer die tussen twee oudere mensen aan tafel zit. De oudere mensen hebben elk een opengeklapte laptop voor zich, de jonge deelnemer kijkt mee met één van hen.

Ambitie 1

Vergroten van de bekendheid van MDT

Om onze doelen te realiseren zetten we vol in op het vergroten van de bekendheid van MDT. Om de naamsbekendheid een boost te geven zetten we in 2023 in op diverse grootschalige campagnemomenten om MDT bekender en geliefder te maken, zowel onder jongeren als (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Met deze initiatieven maken we, samen met het MDT-netwerk, van MDT een begrip in Nederland onder jongeren, docenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten. Binnen deze campagnes haken we enerzijds in op actuele maatschappelijke thema’s, (zoals mentale gezondheid, eenzaamheid en gelijke kansen) en anderzijds maken we steeds meer gebruik van (bekende) ambassadeurs. Zo zijn we recent een samenwerking aangegaan met Soufiane Touzani die MDT onder de aandacht brengt bij zijn achterban. Ook gaan we ons richten op specifieke sectoren waarin MDT nog minder bekend is, maar wel van grote relevantie is en vanuit jongeren gevraagd wordt om meer aanbod. Deze sectoren zijn techniek & ICT, natuur & dier, veiligheid, onderwijs en zorg & welzijn. Daarnaast gaan we in 2023 jongeren die al een MDT hebben gedaan en van wie het enthousiasme voelbaar is aan het communicatieteam van MDT verbinden. Zij worden in fysieke engagementcampagnes, zoals een tour langs scholen, het gezicht en de spreekbuis van MDT. Tot slot sturen en ondersteunen we het MDT-netwerk. Vanaf subsidieronde 2023 is het voor elk MDT-project verplicht “MDT” in de projectnaam te gebruiken. Zo is het duidelijker dat het om een MDT-project gaat. Daarnaast ondersteunen we het MDT-netwerk door workshopdagen op het gebied van PR en communicatie, brengen we scholen en het MDT-netwerk met elkaar in contact via de scholentour en helpen we met campagnes op regionaal/lokaal niveau om jongeren te enthousiasmeren voor MDT. 

Foto van een jonge MDT deelnemer die een pannenkoek uitserveert aan een oudere vrouw in een rolstoel.

Ambitie 2

Vergroten van het aanbod van MDT

Met de extra middelen vanuit het coalitieakkoord zet MDT in op het fors vergroten van het aanbod van MDT-trajecten zodat meer jongeren MDT kunnen doen in hun omgeving. We streven ernaar om vanuit de jaarlijkse subsidieronde gemiddeld 110.000 trajecten te kunnen honoreren en aan te kunnen bieden. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal trajecten ten opzichte van 2021; in dit jaar was €100 miljoen beschikbaar (de helft van jaarlijkse middelen per 2022). Over de periode 2022-2026 betekent dit een ambitie van  550.000 gehonoreerde MDT-trajecten. 

MDT streeft er daarnaast naar dat het aanbod zo divers mogelijk is, aansluit op de behoeften en wensen van jongeren en jongeren verbindt aan maatschappelijke thema’s en arbeidsmarktsectoren. MDT biedt een mooie kans voor sectoren om zich te presenteren aan jongeren en hen zo te enthousiasmeren voor deze beroepsgroepen. Op basis van eerder onderzoek weten we in welke sectoren jongeren actief zouden willen zijn en waar het aanbod nog achter blijft. Dit gat willen we dichten, waarbij we ons in het bijzonder richten op de sectoren Techniek & ICT, Natuur & Dier, Veiligheid, Onderwijs en Zorg & Welzijn. Gedurende deze kabinetsperiode stimuleren we projecten dan ook om MDT-trajecten aan te bieden waarin een kennismaking met deze sectoren in het bijzonder wordt aangemoedigd.

Foto van een groep MDT deelnemers die samen vrolijk lachend hangen op de bank

Ambitie 3

Vergroten van het aantal deelnemers 

Vanuit de vorige kabinetsperiode worden ruim 80.000 MDT-trajecten door jongeren afgerond. Met de extra middelen zetten we in op het vergroten van het aantal jongeren dat we willen bereiken en dat een MDT-traject afrondt. Niet alle jongeren die aan een MDT-traject beginnen ronden het traject ook volledig af. Een deel stopt vroegtijdig; hiervan stroomt een kwart door naar studie of werk en een deel stopt omdat ze MDT niet meer kunnen combineren met andere activiteiten. Uitgaande van de recente subsidierondes wordt rekening gehouden met 25% niet-afgeronde trajecten, zowel door doorstroom naar werk of onderwijs of door uitval om andere redenen. Op basis van 550.000 gestarte trajecten komt hiermee de ambitie op 416.000 jongeren die een MDT-traject afronden, gehonoreerd in de periode 2022-2026.

Portret van een jonge MDT deelnemer die achter een keyboard zit en bedachtzaam naar buiten kijkt

Ambitie 4

Realiseren van een landelijk dekkend netwerk van vraag en aanbod

MDT werkt toe naar het creëren van een landelijk dekkend netwerk van vraag en aanbod. Aan de vraagkant richten we ons op het aantal jongeren dat een MDT wil doen en doet en aan de aanbodkant gaat het om het aantal doe-plekken waar jongeren een MDT-traject kunnen doorlopen. Om ervoor te zorgen dat jongeren daadwerkelijk in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan een MDT-project is het belangrijk dat er op genoeg plekken MDT-projecten en trajecten worden aangeboden. Dit betekent dat het aantal doe-plekken moet worden vergroot in regio’s waar het aanbod van de doe-plekken achterblijft. 

Om toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk en het aantal witte vlekken zowel qua vraag als aanbod te verkleinen, zetten we in op het versterken van de samenwerking in de regio. Dit doen we door regionale samenwerkingsverbanden te vormen, waarin verschillende organisaties de handen ineenslaan om toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk van vraag en aanbod. Elk samenwerkingsverband krijgt een regionale facilitator die de samenwerking in de regio aanjaagt, stimuleert en faciliteert.

Ieder regionaal samenwerkingsverband stelt zichzelf ten doel zowel het aantal deelnemers als het aanbod in de betreffende regio te laten groeien. Daar waar er sprake is van een witte vlek wordt er samen met het regionale samenwerkingsverband gekeken wat nodig is om een inhaalslag te realiseren. 

Foto van een MDT deelnemer met 3 wat oudere mensen aan tafel binnen. Ze serveren samen friet op een aantal borden.

Ambitie 5

Uitbreiding van het MDT-netwerk

MDT is een groeiende beweging. De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties aan MDT verbonden en is het MDT-netwerk uitgebreid. Deze ontwikkeling zetten we door. Door nieuwe partijen aan MDT te verbinden zijn we in staat om toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod. Op deze manier kunnen steeds meer jongeren in hun eigen omgeving een MDT volgen die aansluit op hun behoeftes. 

In 2022 kende het MDT-netwerk 143 penvoerders. Een penvoerder is de organisatie die het MDT-project aanvraagt en aan wie de subsidie wordt verstrekt. Elke penvoerder voert een MDT-project binnen een partnerschap van organisaties uit. Een groei van het aantal penvoerders betekent dus ook een groei van het aantal actief betrokken organisaties en een groei in aanbod van trajecten. Een organisatie kan bij meerdere projecten actief zijn en dus samenwerken met meerdere penvoerders. We streven ernaar dat in deze kabinetsperiode het aantal penvoerders en het aantal actief bij MDT betrokken organisaties flink zal toenemen.

Foto van een MDT deelnemer die een selfie neemt van zichzelf en een oudere man, met wie ze mogelijk werkt in het MDT project