Introductie

Het doel van MDT is om alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans te geven een MDT te volgen die aansluit bij hun interesses, behoeften en levensfase. De voortgang in 2023 heeft ervoor gezorgd dat MDT weer een stap dichter bij dat doel is gekomen. Dat wat afgelopen jaar in gang is gezet, wordt in 2024 gecontinueerd. MDT blijft inzetten op de vijf ambities: vergroten van de bekendheid, vergroten van het aanbod, vergroten van het aantal deelnemers en het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van vraag en aanbod. Daarbij zal in 2024 meer focus gelegd worden op de kwaliteit van MDT en het zichtbaar maken van de impact van MDT. Samen zorgt dit ervoor dat MDT steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt.

MDT blijft inzetten op de vijf ambities, én kwaliteit en impact

In 2024 wordt onverminderd ingezet op het bekender en geliefder maken van MDT. De bekendheidsstrategie wordt gekoppeld aan het zichtbaar maken van de impact van MDT. De beginfase van MDT is nu voorbij. Het programma en vele MDT-projecten hebben een aantal jaren ervaring opgedaan en de impact van MDT wordt daarmee steeds zichtbaarder. Het is daarom tijd om de focus te verleggen van ‘Wat is MDT?’ naar ‘Dit is de impact van MDT’. Er komen twee campagnes: één rondom MDT en sport en één rondom MDT en mentale gezondheid. Welke impact maakt MDT op die thema’s? Wat maken MDT-deelnemers mee en hoe ontwikkelen zij zich? Hiervoor zal MDT intensief samenwerken met het netwerk en de regio’s. Op deze manier wordt MDT in de etalage gezet als een kans die jongeren niet willen missen. Het wordt een vanzelfsprekendheid.

Het MDT-onderzoek en de meerjarige monitor zullen in 2024 voortgezet worden, want dat blijft van grote waarde bij het inzichtelijk maken van de impact. Daarnaast zal de impact verder uitgelicht worden door het ontwikkelen van businesscases die raken aan de maatschappelijke thema’s waar MDT op inzet. Deze businesscases maken de maatschappelijke en financiële waarde van MDT-projecten inzichtelijk, wat helpt om nieuwe gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties te enthousiasmeren voor MDT en het bestaande MDT-netwerk te behouden.  

Eind 2023 is de subsidieregeling MDT voor 2024 gepubliceerd. Daarnaast wordt toegewerkt naar de subsidieregeling voor 2025. Deze subsidierondes hebben als doel om het bestaande MDT-netwerk te behouden en te laten groeien en nieuw netwerk te laten aansluiten bij MDT. De subsidieregeling van 2024 staat van 1 februari tot 1 mei open. Het streven is om binnen deze regeling weer minimaal 100.000 MDT-trajecten toe te kennen. Daarnaast staat in 2024 ook de MDT-kort subsidieregeling weer open. Deze subsidieregeling speelt in op de behoefte vanuit het veld om laagdrempelig een eerste ervaring op te doen met MDT, waarna partijen en jongeren kunnen doorstromen naar de reguliere MDT-subsidieregeling. Zo wordt een bredere groep van nieuw netwerk aangesproken en verbonden aan MDT.

Groei vraagt ook om extra aandacht voor kwaliteit, want alle jongeren moeten de kans krijgen om een kwalitatief hoogwaardig MDT-traject te volgen. Door een kwalitatief goede MDT-reis te doorlopen en een positieve ervaring op te doen met vrijwilligerswerk, wordt de kans aanzienlijk vergroot dat jongeren kritische en betrokken burgers blijven en zich vrijwillig inzetten voor de (lokale) samenleving. Daarom wordt in 2024 extra ingezet op het waarborgen van de kwaliteit van MDT. Tijdens diverse sessies zal met partijen uit het netwerk, praktijkonderzoekers van het MDT-prooflabel en jongeren van het MDT-jongerenpanel gekeken worden naar de visie van MDT op kwaliteit. Wat wordt verstaan onder kwaliteit en welke instrumenten heeft MDT nodig om die kwaliteit te kunnen meten, verbeteren en monitoren? Door de kwaliteitsvisie te verduidelijken en de kwaliteitsinstrumenten daarop bij te stellen zal MDT de kwaliteit in de toekomst kunnen blijven waarborgen.

In 2024 zullen de MDT-regiofacilitatoren, samen met hun regio, tot een gedegen regiostrategie en werkagenda komen. Daarnaast ontmoeten alle regio’s en partijen elkaar tijdens de tweede landelijke regionale (beslis)dag. Vanuit de regionale samenwerkingsverbanden zal iedere regio een bijdrage leveren aan de vijf ambities van MDT binnen de eigen regio.

Naast de landelijke (beslis)dag voor regionale samenwerking zal in juni 2024 ook een MDT Landelijke Netwerkdag plaatsvinden. Om het MDT-netwerk te behouden en blijvend aan MDT te verbinden is het van belang dat het netwerk kan meedenken over de doorontwikkeling van MDT en het duurzaam inbedden van MDT in de lokale samenleving. Tijdens de MDT Landelijke Netwerkdag kan het netwerk elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en tegelijkertijd meedenken over de doorontwikkeling en inbedding van MDT.

MDT als vanzelfsprekendheid

Alle stappen die in 2024 gezet worden leiden tot een toekomst waarin MDT steeds meer een vanzelfsprekendheid is. Een toekomst waarin er voor iedere jongere een passend MDT-traject is. Een toekomst waarin MDT aansluit bij diverse doelgroepen, plekken en levensfases.

Zo kunnen alle jongeren versterkt worden op die momenten dat zij het nodig hebben en op een manier die aansluit bij hun interesses en behoeften. Zij krijgen de kans zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken en zelf vraagstukken te agenderen. Dat creëert een toekomst waarin jongeren omkijken naar de ander, uit hun ‘bubbel’ komen en zichzelf ontwikkelen. Een beweging die niet alleen de jongeren, maar onze samenleving als geheel ten goede komt!